ماه: سپتامبر 2019

دانلود مقاله استگانوگرافی به روش طیف گستردهدانلود مقاله استگانوگرافی به روش طیف گسترده

چکیده :استگانوگرافی به روش طیف گسترده، یک تكنولوژی نسبتا جدید است که میتواند سطوح امنیتی بالا و فراتر از تكنیکهای استگانوگرافی عادی ایجاد کند.رسانههای صوتی ،کاربرد گسترده ای در زمینه اهداف استگانوگرافی دارند.در اینجا ، به بررسی اجمالی انواع تكنیکهای طیف گسترده و رسانه صوتی ارائه میشود که میتوان ازآن بهره برد. این طرح به […]